Con người

Trong quá trình xây dựng và phát triển Xí nghiệp, con người luôn là nguồn nhân lực và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Do vậy, lãnh đạo Xí nghiệp luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ công nhân viên phát huy hết năng lực bản thân, thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, đào tạo sau đại học,… cho cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó còn có sự hợp tác, hỗ trợ đào tạo và tham vấn thường xuyên của các chuyên gia